Leveringsvoorwaarden

Hier treft u informatie aan over hoe de levering van onze diensten is geregeld.

Leveringsvoorwaarden Autopoets Nederland

Levertijden

1. Autopoets Nederland (APNL) doet haar best om op de gewenste datum en op het gewenste tijdstip (dat u bij de booking heeft opgegeven als voorkeur) uw auto te komen poetsen. Het gewenste poetsmoment gaat echter om voorkeur data en tijdstip en zijn dus niet definitief.

2. De afgesproken afspraken met APNL, na een telefonisch of e-mail bevestiging, kunnen afwijken door omstandigheden waar APNL geen invloed op kan uitoefenen. Daaronder begrepen zijn weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, hagel of temperaturen) etc. En op de verkeerssituatie.

Annulering

1. Op het moment van annulering voor de boeking worden er geen kosten in rekening gebracht, echter moet dit 24 uur van tevoren de boeking gebeuren.

2. Mocht een ingeplande poetsbeurt binnen 24 uur voor de boeking afzegt worden wordt er een bedrag van € 50,- (per auto, incl. BTW) in rekening gebracht.

Overmacht

1. APNL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van de klant indien hij daartoe gehinderd wordt. Zoals als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld noch krachtens de wet of een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onmacht wordt verstaan onder; naast over wat genoemd is in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop APNL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor APNL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. APNL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreed nadat APNL zijn verbintenis had moeten nakomen.

Transport of voorrijkosten

1. Bij APNL betaald u geen voorrij- of transportkosten.